ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 4 7
ข้าราชการครู 11 13 24
พนักงานราชการ 7 11 18
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
ลูกจ้างชั่วคราว 10 18 28
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 18 24 42
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 33 47 80
รวมทั้งหมด 33 47 80