ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 คู่มือ การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 22 ก.ย. 66
2 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ทั่วไป 5 ก.ค. 66
3 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป 30 มิ.ย. 66
4 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 27 มิ.ย. 66
5 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 26 มิ.ย. 66
6 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม และยอมรับในกติกาของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ทั่วไป 19 มิ.ย. 66
7 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงอาหารเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ทั่วไป 16 มิ.ย. 66
8 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
9 วันที่ 21 และ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียน พบครูประจำชั้นเรียนเพื่อรับผลการเรียน ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
10 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
11 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเ ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
12 เปิดภาคเรียน ทั่วไป 22 พ.ค. 66
13 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร ใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00น.-17.00น. ทั่วไป 14 พ.ค. 66
14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 13 พ.ค. 66
15 ประกาศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากเดิม 16 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกำลังดำเนินการปรับปรุงหอนอนชา ทั่วไป 12 พ.ค. 66
16 ประกาศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอเลื่อนการเข้าหอพักของนักเรียน จากเดิม 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันเลือกตั้ง ทั่วไป 26 เม.ย. 66
17 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566 ขอส่งความรัก ความห่วงใย ให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน โชคหมาน ร่ำรวยกันทั่วหน้า ห่างกาย แต่ใจไม่ห่างกัน ทั่วไป 13 เม.ย. 66
18 วันสงกรานต์ 2566 ทั่วไป 8 เม.ย. 66
19 ในวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ประจำปี 2566 ทั่วไป 5 เม.ย. 66
20 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ทำความสะอาด พัฒนาวัดและโรงเรียน ทั่วไป 2 เม.ย. 66
21 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป 1 เม.ย. 66
22 จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพครูตามนโยบายและจุดเน้น (กิจกรรมครูยุคใหม่ใส่ใจ ICT ประจำปีการศึกษา 2565) ทั่วไป 31 มี.ค. 66
23 จัดกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 มี.ค. 66
24 กราบขอขอบพระคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและท่านรองศึกษาธิการท่านศึกษานิเทศก์และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ครับที่ท่านได้เมตตาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษากับเด็กนักเรียนคณะครูแ ทั่วไป 26 มี.ค. 66
25 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 25 มี.ค. 66
26 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสานสัมพันธ์โสตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ทั่วไป 24 มี.ค. 66
27 เรียนเชิญผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ (Open house) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 22 มี.ค. 66
28 คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา https://drive.google.com/file/d/1LjaYt04LcFM4TszjpxPCixV48jWJWGFu/view?usp=share_link ทั่วไป 7 มี.ค. 66
29 จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
30 กิจกรรมฐานการเรียนรู้อารยเกษตรแหล่งเรียนรู้ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ทั่วไป 1 มี.ค. 66
31 กิจกรรมค่ายบูรณาการ การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง( DAY CAMP ) การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
32 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 - ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก - หูตึง ) - ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566 #ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั่วไป 31 ม.ค. 66
33 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 - ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก - หูตึง ) - ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา Linkรับสมัครนักเรียน ออนไลน์:https://forms.gle/RRpWvLs7TVXGQzQdA ทั่วไป 31 ม.ค. 66
34 วันคนพิการ ทั่วไป 27 ม.ค. 66
35 มอบเกียรติบัตรให้กับ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูประจำปี 2566 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ทั่วไป 23 ม.ค. 66
36 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันครู ทั่วไป 16 ม.ค. 66
37 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก ทั่วไป 13 ม.ค. 66
38 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬาสี ทั่วไป 12 ม.ค. 66
39 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 ??ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ ทั่วไป 1 ม.ค. 66
40 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
41 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 56 ที่ได้มอบเงินสนับการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 24 ธ.ค. 65
42 โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
43 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ?ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม? ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
44 กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการสำรวจและลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
45 ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
46 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
47 กิจกรรมภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
48 ขอขอบพระคุณ สโมสรโรตารีนครชัยศรี จัดกิจกรรม Rotary แจกไก่ไข่ ใส่ใจรัก แลกล้านยิ้ม EP3. โดย กองทุนสมชายและขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ ทั่วไป 20 ธ.ค. 65
49 วันนี้ 19 ธันวาคม 2565 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
50 ขอประทานถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร ทั่วไป 16 ธ.ค. 65
51 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จึงขอเชิญร่วมบริจาคของวัญของรางวัลหรือจัดซุ้มเลี้ยงอาหาร ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
52 นักศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั่วไป 13 ธ.ค. 65
53 ทัศนศึกษา งานเกษตรกำแพงแสน ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
54 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 65
55 จดหมายข่าว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 2 ธ.ค. 65
56 คณะบุคลากรและผู้ปกครองจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
57 จดหมายข่าว วันปีใหม่ ทั่วไป 29 พ.ย 65
58 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ทั่วไป 25 พ.ย 65
59 คู่มือแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ทั่วไป 24 พ.ย 65
60 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังนครปฐม ทั่วไป 24 พ.ย 65
61 คู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการอารยเกษตร ทั่วไป 24 พ.ย 65
62 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ตามบริบทโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 24 พ.ย 65
63 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 22 พ.ย 65
64 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั่วไป 14 พ.ย 65
65 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในงาน UTS World Youth Festival 2022 ทั่วไป 13 พ.ย 65
66 โครงการอารยเกษตร ทั่วไป 12 พ.ย 65
67 วันลอยกระทง ทั่วไป 8 พ.ย 65
68 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และปฏิบัติหน้าที่บุคลากรดูแลหอพัก) ทั่วไป 17 ต.ค. 65
69 รับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ทั่วไป 22 ก.ย. 65
70 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ทั่วไป 22 ก.ย. 65
71 รับมอบทุนการศึกษา จากสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ทั่วไป 21 ก.ย. 65
72 คุณสายพิณ นิศามณีวงศ์ คุณอัจจิมา วุฒิพราหมณ์ มอบขุดบลิกซ์พ็อพ สื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับนักเรียน ทั่วไป 16 ก.ย. 65
73 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานในด้านต่างๆของโรงเรียน ทั่วไป 15 ก.ย. 65
74 เข้าร่วมการประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วไป 5 ก.ย. 65
75 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 5 ก.ย. 65
76 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์(ม.น.ข.) ทั่วไป 30 ส.ค. 65
77 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม1 ทั่วไป 29 ส.ค. 65
78 โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ประจำปี 2565 ทั่วไป 29 ส.ค. 65
79 ประกวดเล่าเรื่องภาษามือไทย ครั้งที่16 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป 26 ส.ค. 65
80 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) ทั่วไป 23 ส.ค. 65
81 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพศึกษาดูงาน ทั่วไป 19 ส.ค. 65
82 โครงการวัยใส ยุคใหม่ ไม่ท้อง ไม่ติดเอดส์ ทั่วไป 19 ส.ค. 65
83 ยินดีต้อนรับคณะอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในโครงการ JICA ทั่วไป 18 ส.ค. 65
84 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ทั่วไป 11 ส.ค. 65
85 รับการประเมินสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ปี64 ทั่วไป 8 ส.ค. 65
86 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.อ. วันชัย ฉัตรเจริญพร เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 27 ก.ค. 65
87 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 27 ก.ค. 65
88 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ทั่วไป 25 ก.ค. 65
89 กิจกรรม มหานคร สานฝันน้อง สู่ฟุตบอลระดับโลก ทั่วไป 18 ก.ค. 65
90 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 12 ก.ค. 65
91 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะผู้แทนพระองค์ มามอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
92 กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด ทั่วไป 8 ก.ค. 65
93 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่นติดต่อกัน (2 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 7 ก.ค. 65
94 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย ครูโสมวิภา พึ่งธรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษามืออเมริกัน โดย Dr. DON BANGS ทั่วไป 6 ก.ค. 65
95 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) ทั่วไป 5 ก.ค. 65
96 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะครูและนักเรียน คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ทั่วไป 2 ก.ค. 65
97 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 1 ก.ค. 65
98 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
99 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
100 โรงเรียนสระน้ำส้มและโรงเรียนวัดสองห้อง เข้าศึกษาดูงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
101 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
102 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยด้านการปฐมพยาบาล ปี 2565 ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
103 ชวนให้รู้ การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
104 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 18 มิ.ย. 65
105 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา พร้อมกับมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
106 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อมรรัตน์ วงศ์สารภี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
107 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
108 รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
109 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยกันพัฒนาศาลาการเปรียญวัดกลางบางแก้ว ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
110 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
111 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการกำกับการสอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป 11 มิ.ย. 65
112 กิจกรรมวันไหว้ครู ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
113 เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
114 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนและตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของ ทั่วไป 6 มิ.ย. 65
115 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำบุญตักบาตร ณ อำเภอนครชัยศรี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
116 รับมอบอุปกรณ์การเรียน แผ่นภาพคิด Learn ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
117 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
118 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเด็กพี่เลี้ยงเด็กพิการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
119 เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในรายการ YFA CUP 2022 ณ สนามPhoenix Stadium Sriracha อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั่วไป 26 พ.ค. 65
120 ธนาคาร Land and House จำกัดมหาชน นำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( PC ) จำนวน 10 เครื่อง มามอบให้กับทางโรงเรียน ทั่วไป 26 พ.ค. 65
121 กิจกรรม หิ้วปิ่นโต ตักบาตร ทั่วไป 26 พ.ค. 65
122 คุณนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนำเครื่องตรวจ ATK มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 26 พ.ค. 65
123 บันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ทั่วไป 25 พ.ค. 65
124 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 23 พ.ค. 65
125 นายสุรพงศ์ บุญยงค์ เกษตรอำเภอนครชัยศรีและนางสาวลำดวน สระทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมอบวัสดุการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ทั่วไป 23 พ.ค. 65
126 เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ ON-SITE ในโครงการ Sandbox Safety Zone in school ทั่วไป 16 พ.ค. 65
127 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 พ.ค. 65
128 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 13 พ.ค. 65
129 ระเบียบการแต่งกายและทรงผม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปม ทั่วไป 11 พ.ค. 65
130 คู่มือสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
131 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 5 พ.ค. 65
132 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม บรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะความพิการ (หูหนวก) สะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาไทย ทั่วไป 20 เม.ย. 65
133 จ๊ะจ๋า นางสาวธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ คว้าเหรียญทอง 4 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ทั่วไป 2 เม.ย. 65
134 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมและเป็นผู้จัดการทีมเดินทางมาให้กำลังใจแก่นักกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอนถึงขอบสนามการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ทั่วไป 31 มี.ค. 65
135 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคณะครูและบุคลากรในเรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ทั่วไป 24 มี.ค. 65
136 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา" ทั่วไป 24 มี.ค. 65
137 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ สานสัมพันธ์โสตศึกษา ทั่วไป 12 มี.ค. 65
138 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ทั่วไป 4 มี.ค. 65
139 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมชนะเสิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ทั่วไป 25 ก.พ. 65
140 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 ก.พ. 65
141 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทั่วไป 4 ก.พ. 65
142 นายวุฒิพร สุวรรณกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์กีฬา ทั่วไป 4 ก.พ. 65
143 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 3 ก.พ. 65
144 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง ทั่วไป 2 ก.พ. 65
145 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติโดยการแปลงแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Performance Agree ทั่วไป 2 ก.พ. 65
146 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการSTEMศึกษา ทั่วไป 28 ม.ค. 65
147 ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดแค ทั่วไป 27 ม.ค. 65
148 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาวัลย์ วะโหรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทั่วไป 24 ม.ค. 65
149 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์และนายปรเมศรว์ เขียวหนู ได้รับโล่รางวัล ยอดเยี่ยมการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ Art for All : 25ปี แห่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทั่วไป 24 ม.ค. 65
150 ทำบุญก่อตั้งโรงเรียน ปี65 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
151 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ทั่วไป 17 ม.ค. 65
152 กิจกรรมวันไหว้ครู ทั่วไป 17 ม.ค. 65
153 รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 10 ม.ค. 65
154 ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่มามอบของขวัญให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 8 ม.ค. 65
155 ต้อนรับครูผู้ช่วย ทั่วไป 5 ม.ค. 65
156 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีปันของขวัญให้เด็ก ๆ ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
157 แข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
158 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพสร้างฝัน ปีการศึกษา2564 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
159 จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
160 นำผลผลิตทางการเกษตร(เมล่อน)ของนักเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานแก่ทางโรงเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
161 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
162 แข่งขันทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (The Deaf IT Competition Thailand 2021) ครั้งที่3 ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
163 นำผลผลิตทางการเกษตร(เมล่อน)ของนักเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานแก่ทางโรงเรียน ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
164 ขอบพระคุณ หมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลห้วยพลูฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป 8 ธ.ค. 64
165 ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถสั่งอาหารกลางวัน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยการแสกนQR Code หรือ Link ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
166 ประชาสัมพันธ์ ผู้ติดตามและผู้ที่ไม่มีสวนเกี่ยวข้องในการสอบห้ามเข้าบริเวณโรงเรียน ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
167 ขั้นตอนในการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบ ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
168 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 64
169 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
170 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
171 รับมอบสื่อการเรียนการสอนด้านสุขอนามัย ชุด Kit Sandbox Safety Zone In School และชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
172 แข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 6 ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
173 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายพีรรัตน์ ศักดิ์บุญเรือง ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
174 ตรวจคัดกรอง Antigen test kit (ATK) ครั้งที่ 2 ทั่วไป 29 พ.ย 64
175 แจ้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ทั่วไป 24 พ.ย 64
176 นักเรียนเดินรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน ทั่วไป 22 พ.ย 64
177 กิจกรรมวันลอยกระทง ทั่วไป 19 พ.ย 64
178 จดหมายข่าว 15 พ.ย. 64 (ฉบับที่ 1) ทั่วไป 15 พ.ย 64
179 จดหมายข่าว 15 พ.ย. 64 (ฉบับที่ 2) ทั่วไป 15 พ.ย 64
180 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐฒ กิจกรรม อย.น้อย ให้ความรู้กับนักเรียน ทั่วไป 15 พ.ย 64
181 คู่มือผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทั่วไป 12 พ.ย 64
182 สศ.นฐ. สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 12 พ.ย 64
183 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 2 พ.ย 64
184 ขอต้อนรับและแสดงความยินดียิ่งกับนางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 2 พ.ย 64
185 จดหมายข่าว ฉบับที่2 เดือนตุลาคม 2564 ทั่วไป 2 พ.ย 64
186 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 2 พ.ย 64
187 เปิดโครงการอารยเกษตร โคก หนอง นา ทั่วไป 13 ต.ค. 64
188 นิทรรศการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง? ทั่วไป 13 ต.ค. 64
189 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติหน้าที่คนครัว) จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 9 ต.ค. 64
190 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ทั่วไป 1 ต.ค. 64
191 ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ( สายงานสอน ) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 ก.ย. 64
192 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 8 ทั่วไป 22 ก.ย. 64
193 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 7 ทั่วไป 20 ก.ย. 64
194 ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ( สายงานสอน ) ทั่วไป 20 ก.ย. 64
195 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 6 ทั่วไป 19 ก.ย. 64
196 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 5 ทั่วไป 18 ก.ย. 64
197 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 4 ทั่วไป 17 ก.ย. 64
198 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ ฉบับ 3 ทั่วไป 16 ก.ย. 64
199 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทำงานการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ทั่วไป 16 ก.ย. 64
200 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ? ฉบับ 2 ทั่วไป 15 ก.ย. 64
201 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษกิจพอเพียงด้วย ?โคก หนองนา แห่งความหวังและน้ำใจ? ฉบับ1 ทั่วไป 14 ก.ย. 64
202 Foodpanda สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทั่วไป 14 ก.ย. 64
203 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับดาวดวงที่2และ3 ให้กับคณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ทั่วไป 13 ก.ย. 64
204 จดหมายข่าว เดือนกันยายน 64 ฉบับที่ 1 ทั่วไป 8 ก.ย. 64
205 จดหมายข่าว เดือนกันยายน 64 ฉบับที่ 2 ทั่วไป 8 ก.ย. 64
206 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom เรื่อง เงินเยียวยาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ทั่วไป 1 ก.ย. 64
207 ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 30 ส.ค. 64
208 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 19 ส.ค. 64
209 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 19 ส.ค. 64
210 ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 16 ส.ค. 64
211 จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 64 ฉบับที่ 1 ทั่วไป 16 ส.ค. 64
212 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 31 ก.ค. 64
213 เชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆ มาร่วมบริจาคมือถือและแท็บเล็ตสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ทั่วไป 31 ก.ค. 64
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทั่วไป 30 ก.ค. 64
215 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564 ทั่วไป 22 ก.ค. 64
216 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 22 ก.ค. 64
217 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประทานสิ่งของเครื่องใช้ในสถานการณ์โควิด19 ทั่วไป 10 ก.ค. 64
218 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ทั่วไป 6 ก.ค. 64
219 ปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำเรือนนอนสำหรับนักเรียน ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
220 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
221 งานปรับปรุงอาคารหอประชุมและโรงอาหาร ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
222 ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
223 ปรับปรุงระเบียงกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
224 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
225 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 17 มิ.ย. 64
226 ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน Thai Stop COVID Plus ทั่วไป 8 มิ.ย. 64
227 แจ้งการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
228 ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ทั่วไป 31 พ.ค. 64
229 แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง การเปิดเรียนออนไลน์และการเปิดภาคเรียน ทั่วไป 24 พ.ค. 64
230 ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม แจ้งเลื่อนเปิดเทอม ทั่วไป 13 พ.ค. 64
231 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ทั่วไป 13 พ.ค. 64
232 รองผู้อำนวยการสุนทรี ปู่เถา และรองผู้อำนวยการวัลลี จันทร์แจ้ง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ทั่วไป 6 พ.ค. 64
233 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั่วไป 29 เม.ย. 64
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไป 28 เม.ย. 64
235 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 20 เม.ย. 64
236 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ทั่วไป 1 เม.ย. 64
237 รางวัลชนะเลิศในการประกวดการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ "น้ำพริกสมุนไพรผัดฉ่าพริกไทยดำและน้ำสมุนไพรอัญมณี" ทั่วไป 27 มี.ค. 64
238 ภาพบรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักง ทั่วไป 25 มี.ค. 64
239 รับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ทั่วไป 23 มี.ค. 64
240 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเป็นสนามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563 ของศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต2 ทั่วไป 13 มี.ค. 64
241 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 ทั่วไป 10 มี.ค. 64
242 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน ทั่วไป 6 มี.ค. 64
243 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ทั่วไป 24 ก.พ. 64
244 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 23 ก.พ. 64
245 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 22 ก.พ. 64
246 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 3 ก.พ. 64
247 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั่วไป 2 ก.พ. 64
248 ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทั่วไป 29 ม.ค. 64
249 โรงเรือนเมล่อนแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียน ทั่วไป 26 ม.ค. 64
250 แผนการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ทั่วไป 25 ม.ค. 64
251 ประกาศเลื่อนจัดงานวันเด็ก ทั่วไป 8 ม.ค. 64
252 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับ3 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
253 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 2 ม.ค. 64
254 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั่วไป 10 ธ.ค. 63
255 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมใจจุดเทียน วันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
256 กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 4 ธ.ค. 63
257 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
258 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
259 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 19 ส.ค. 63
260 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 19 ส.ค. 63
261 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ทั่วไป 15 ส.ค. 62
262 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั่วไป 15 ส.ค. 62
263 โครงงานคุณธรรม ทั่วไป 25 ก.พ. 62