ฟรี
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    69 หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (เลี้ยงแพะ)

ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำด้านการเกษตร #การเลี้ยงแพะ ครูและบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่ช่วยกันสร้างโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงแพะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้านเกษตรการเลี้ยงสัตว์และเป็นการฝึกอาชีพเพื่อการมีทำสำหรับนักเรียน